QUAN HỆ ĐẦU TƯ


A. QUẢN TRỊ:

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

VP HOMES không ngừng nỗ lực để hoàn thiện xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp khoa học, hiệu quả và chuyên nghiệp theo chuẩn Việt Nam. Hệ thống kiểm soát nội bộ chuẩn mực được áp dụng để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của tổ chức luôn minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn luật pháp trong nước.

Với phương châm “Khách hàng là số 1 ”, sản phẩm và dịch vụ của VP HOMES luôn  dựa trên giá trị nền tảng này để tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng và lợi ích của cổ đông.

SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ ĐANG TRIỂN KHAI

QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro luôn được chú trọng trong mọi hoạt động hàng ngày của VP HOMES nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh doanh, mục tiêu chiến lược và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc liên tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty, tập trung mọi nguồn lực nội bộ từ nhân sự đến tài chính dưới sự tham vấn của các tổ chức tư vấn danh tiếng trong và ngoài nước. Việc chuẩn hóa và hoàn thiện tất cả các quy trình phối hợp trong tổ chức nhằm nâng cao hiệu suất công việc, khả năng sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho khách hàng và cổ đông .

TOP ↑